BHV op Maat VOF
Obrechtrode 92
2717 DE  Zoetermeer
Tel: 079 - 331 42 71
Fax: 079 - 331 40 59
www.bhvopmaat.com

Algemene voorwaarden gedeponeerd KvK HR 27194896

Artikel 1: Toepassing.
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen BHV op maat en een opdrachtgever waarop BHV op maat deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met BHV op maat, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken
3. Het totstandkomen van een overeenkomst houdt in dat de algemene voorwaarden van BHV op maat door de opdrachtgever zijn aanvaard.
4. Mocht de overeenkomst namens de opdrachtgever worden gesloten door een derde, dan staat deze er voor in dat de opdrachtgever deze voorwaarden heeft aanvaard, bij gebreke waarvan de derde aan deze voorwaarden is gebonden als ware hij zelf de opdrachtgever.

Artikel 2: Overeenkomst
1. Een overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van een aanbieding van BHV op maat door de opdrachtgever.
2. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn van aanvaarding is genoemd.
3. De door BHV op maat opgemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. BHV op maat is slechts aan offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd.
4. De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
5. Overeenkomsten betreffen uitsluitend de kern van de prestatie zoals deze in de aanbieding of offerte zijn gespecificeerd. Geen beroep kan worden gedaan en geen rechten kunnen worden ontleend aan algemene informatie die bij BHV op maat of derden aanwezig is dan wel aan buiten de overeenkomst verkregen informatie.

Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst.
1. BHV op maat zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
2. BHV op maat is gerechtigd om ter uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen.
3. Alle prestaties die door BHV op maat moeten worden geleverd en welke niet zijn beschreven volgens de in artikel 2 lid 5 genoemde specificaties, zullen worden beschouwd als bijkomende werkzaamheden. Bijkomende werkzaamheden zullen apart in rekening worden gebracht.
4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan BHV op maat aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, tijdig aan de gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan BHV op maat zijn verstrekt, heeft BHV op maat het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
5. BHV op maat is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat BHV op maat is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
6. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan BHV op maat de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 4: Uitvoeringstermijn
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever BHV op maat derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 5: Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. BHV op maat zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal BHV op maat de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4. In afwijking van lid 3 zal BHV op maat geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 6: Geheimhouding
Gegevens van een opdracht dan wel een opdrachtgever zullen door BHV op maat zonder toestemming van de opdrachtgever niet ter kennis van derden worden gebracht, tenzij BHV op maat daartoe rechtens verplicht is.

Artikel 7: Intellectuele eigendom
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 6 van deze voorwaarden behoudt BHV op maat zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle door BHV op maat verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van BHV op maat worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.
3. BHV op maat behoudt tevens het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 8: Ontbinding van de overeenkomst
1. De vorderingen van BHV op maat zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
• indien na het sluiten van de overeenkomst aan BHV op maat ter kennis gekomen omstandigheden BHV op maat aanleiding geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; zulks ter beoordeling van BHV op maat;
• indien BHV op maat de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
2. In genoemde gevallen is BHV op maat bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van BHV op maat schadevergoeding te vorderen.

Artikel 9: Reclame
1. De opdrachtgever is verplicht terstond na de uitvoering van de overeenkomst, de levering van goederen en/of diensten, de door BHV op maat geleverde prestaties grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan BHV op maat terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag der levering van diensten en/of goederen BHV op maat wijst op de gebreken, die bij grondig onderzoek kunnen worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin de prestaties voornoemd zijn geleverd in te stemmen en vervalt het recht op reclame.
2. De opdrachtgever is gehouden de klachten nauwkeurig te specificeren onder overlegging van relevant bewijsmateriaal.
3. BHV op maat dient terstond in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Indien reclame naar het oordeel van BHV op maat juist is, zal BHV op maat de keuze hebben hetzij een billijke schadevergoeding tot ten hoogste het factuurbedrag van de geleverde prestatie toe te kennen, hetzij het geleverde, indien en voor zover mogelijk, kosteloos te vervangen na teruglevering van het aanvankelijk geleverde, dan wel in overleg met de opdrachtgever zorg te dragen voor een adequate oplossing.
4. BHV op maat is niet tot verdere schade of kostenvergoeding, hoe dan ook genaamd, verplicht.

Artikel 10: Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast het daaromtrent in de Wet of jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop BHV op maat geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor BHV op maat niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf worden daaronder begrepen.
2. BHV op maat heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat BHV op maat haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens de overmacht worden verplichtingen van BHV op maat opgeschort. Indien de periode waarin de overmacht nakoming van de verplichtingen door BHV op maat niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien BHV op maat bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 11: Aansprakelijkheid
1. Indien BHV op maat aansprakelijk is, dan is de aansprakelijkheid als volgt begrensd:
• de aansprakelijkheid van BHV op maat, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering;
• indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van BHV op maat beperkt tot het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van €. 2270,00.
• in afwijking van hetgeen in het vorige lid is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte;
• de in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van BHV op maat of haar ondergeschikten;
• BHV op maat is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 12: Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door BHV op maat aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
2. Wanneer de factuur een te volgen cursus betreft dient de betaling uiterlijk 2 weken voor de eerste cursusdag te zijn voldaan.
3. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de Wettelijke rente hoger is in welk geval de Wettelijke rente geldt.
4. In geval van annulering van de overeenkomst, welke annulering in geval van een cursus schriftelijk dient plaats te vinden 14 dagen voor de cursusdag, is de opdrachtgever een schadeloosstelling van 10% van het door BHV op maat ingevolge de overeenkomst in rekening te brengen bedrag inclusief omzetbelasting verschuldigd, onverminderd het recht van BHV op maat op volledige schadevergoeding indien daartoe grond bestaat. Vindt de annulering later plaats dan is, in geval van een cursus en gelet op de door BHV op maat te maken kosten, het volledige cursusgeld verschuldigd.
5. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd:
- over de eerste € 2.950,00 15%
- over het meerdere tot € 5.900,00 10%
- over het meerdere tot € 14.750,00 8%
- over het meerdere tot € 59.000,00 5%
- over het meerdere 3%
6. Indien BHV op maat aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 13: Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen BHV op maat en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14: Wijziging en vindplaats voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van 
    Koophandel Haaglanden.
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die 
    gold ten tijde van de totstandkoming van de onderhavige opdracht.