BHV op Maat VOF
Obrechtrode 92
2717 DE  Zoetermeer
Tel: 079 - 331 42 71
Fax: 079 - 331 40 59
www.bhvopmaat.com

BHV verplicht

De Arbo-wet is van toepassing op ondernemers die als werkgever worden aangemerkt. Elke werkgever heeft de zorg voor veiligheid en gezondheid van zijn werknemers. Hij dient daartoe een Arbo-beleid te voeren. Hij is onder andere verplicht om doeltreffende maatregelen te nemen op het gebied van eerste hulp bij ongevallen, brandbestrijding en de evacuatie van werknemers en andere personen. Ook moet de werkgever er voor zorgen dat doeltreffende verbindingen worden onderhouden met de desbetreffende externe hulpverleningsorganisaties. Deze maatregelen dienen te zijn gebaseerd op een door de werkgever op te maken risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E). Voorts is hij verplicht voldoende medewerkers aan te wijzen als bedrijfshulpverlener. Deze bedrijfshulpverleners moeten zodanig zijn opgeleid en uitgerust dat zij de hulpverleningstaken naar behoren kunnen vervullen. Werkgevers met 25 of minder werknemers mogen deze taken zelf uitvoeren mits zij beschikken dezelfde deskundigheid. Hij dient dan echter wel iemand aan te wijzen die hem kan bijstaan en vervangen.
 
Wist u dat ?

Wettekekst

Bent u geïnteresserd in de meest relevante artikelen in de arbowet betreffende de bedrijfshulpverlening, ga dan naar de pagina

Wettekst Arbo-wet BHV

Aansprakelijkheid

Over de vraag of hulpverleners aansprakelijk kunnen worden gehouden met betrekking tot de gevolgen van de door hen geboden hulpverlening, ontstaan vaak discussies en er is nog veel onduidelijkheid over. Hoe groot is de kans dat u als hulpverlener aansprakelijk wordt gesteld nadat u aan een slachtoffer hulp hebt verleend? Wat kunnen de gevolgen zijn u als hulpverlener een slachtoffer hulp onthoudt? En kunt u aansprakelijk zijn als u niet heeft gezorgd voor de aanwezigheid van adequate hulpverlening? Hoe staat het met de niet-reanimatie verklaring?

Wat betekent dit voor u als ondernemer of hulpverlener ?